Doprava a prevzatie tovaru

1. Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetového obchodu eprintshop.sk je štandardne vykonávané len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predávajúceho.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky: – v rámci SR – doprava kuriérom nasledujúci pracovný deň po vyhotovení objednávky– osobný odber na výdajnom mieste Odborárska 52, 831 02 Bratislava (ANWELL- PRINTSHOP) – pondelok – piatok od 8 do 17 hodiny.

3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

5. K dodanému tovaru zašle predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list elektronicky alebo spolu s tovarom.

6. Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

7. Doba dodania začína plynúť okamihom odovzdania tovaru na prepravu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

8. Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné:

Spôsob doručenia Cena za doručenie
Osobný odber na výdajnom mieste Odborárska 52, 831 02 Bratislava (ANWELL- PRINTSHOP) ZADARMO
Doprava kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci celého Slovenska pri objednávke v hodnote menej ako 30,00€ 6 €
Doprava kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci celého Slovenska pri objednávke v hodnote nad 30,00 € ZADARMO
Doprava kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci Bratislavy pri objednávke v hodnote menej ako 30,00€ 6 €
Doprava kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci Bratislavy pri objednávke v hodnote nad 30,00 € ZADARMO

9. Všetky poplatky spojené s doručením budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.


Dodacie podmienky

1. Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru alebo služieb v internetovom obchode eprintshop.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý predávajúci prostredníctvom týchto stránok ponúka. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 5 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Pre každý produkt alebo službu je v internetovom obchode stanovená špecifická doba vyhotovenia, ktorá predstavuje dobu za ktorú sa štandardne daný produkt alebo služba vyhotovuje alebo poskytuje. Táto doba má preto orientačný charakter a nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci však vyvinie maximálne úsilie pre čo najrýchlejšie vyhotovenie objednávky kupujúceho.

2. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz tovaru zaisťuje predávajúci v celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v rámci objednávky.

4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

5. Pokiaľ kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí storno poplatok vo výške sumy objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.